Algemene voorwaarden Aexecutives B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Aexecutives BV., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Maastricht onder nummer 14095284

Artikel 1: Toepassingen

Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Aexecutives en opdrachtgever, met betrekking tot het adviseren en het assisteren bij het werven en selecteren van personeel. Afwijkende voorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover Aexecutives deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2: Begrippen

 • 2.1  Opdrachtgever: de (rechts) persoon of onderdeel dat mede behoort tot dezelfde groep aan wie een kandidaat van Aexecutives geïntroduceerd wordt doorAexecutives.
 • 2.2  Kandidaat: een door Aexecutives voorgedragen persoon die aan de opdrachtgever ter beoordeling zal worden voorgesteld in verband met de vervulling vande aan Aexecutives verstrekte opdracht.
 • 2.3  Aexecutives: de (rechts-)persoon, die de opdracht heeft aanvaard of die voorafgaand aan een mogelijke opdracht een offerte of aanbod heeft uitgebracht.Onder Aexecutives is te verstaan: Aexecutives B.V..
 • 2.4  Indiensttreding: iedere overeenkomst op grond waarvan de kandidaat werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever, ongeacht de benaming vande functie, met inbegrip van andere functies dan waarvoor de opdracht is verstrekt.
 • 2.5  Eindvergoeding: het in de opdrachtbevestiging genoemde percentage van het werkelijke bruto jaarinkomen van de geselecteerde kandidaat, dat in rekeningwordt gebracht bij indiensttreding.
 • 2.6  Bruto jaarinkomen: het salaris op jaarbasis, inclusief vakantiegeld, 13de maand, gratificatie en gemiddelde provisie, c.q. incentive.

Artikel 3: Aanbiedingen/ Offertes

Alle aanbiedingen, offertes, fee’s en prijzen van Aexecutives waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien in de offerte geen termijn is vermeld, is deze 30 dagen geldig. Tenzij anders vermeld, zijn alle vermelde bedragen exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.

Artikel 4: Uitvoering opdracht

 • 4.1  De wijze van uitvoering van de opdracht wordt beschreven in de opdrachtbevestiging. Een opdracht-bevestiging bevat in ieder geval de volgendeonderwerpen: de werkwijze ten aanzien van werving en selectie. Afspraken honorarium en andere kosten (o.a. adverteerkosten).
 • 4.2  Voor zover niet beschreven in de opdrachtbevestiging, of in geval van onvoorziene omstandigheden, verplicht Aexecutives zich tot uitvoering van de opdrachtin het beste belang van de opdracht en de bij de opdracht betrokken partijen.
 • 4.3  Een opdracht wordt als geslaagd beschouwd indien een door Aexecutives voorgedragen kandidaat binnen twaalf maanden na introductie van de kandidaat indienst treedt bij de opdrachtgever of anderszins een relatie tot het uitvoeren van werkzaamheden met opdrachtgever aangaat.

Artikel 5: Honorarium/ Kosten

 • 5.1  Het honorarium van Aexecutives voor het bemiddelen van een kandidaat bestaat uit of een afgesproken vaste vergoeding of een percentage van het totalevaste inkomen en de gemaakte kosten, die door derden in rekening worden gebracht. Mocht Aexecutives voor een vacature geen passende kandidaat kunnen voordragen, dan zullen alleen de gemaakte kosten, die door derden worden berekend (voortvloeiend uit de opdrachten de in rekening worden gebracht en vervalt de eventueel reeds gefactureerde startfee aan Aexecutives.
 • 5.2  De in het vorige lid genoemde kosten omvatten met name doch niet uitsluitend: kosten van advertenties, kosten van psychologische onderzoeken of andere potentieel-beoordelingen.
 • 5.3  Indien een door Aexecutives voorgedragen kandidaat binnen twee maanden na indiensttreding bij opdrachtgever ontslag neemt of wordt ontslagen, verplicht Aexecutives zich in te spannen (inspanningsverplichting) een nieuwe kandidaat te werven, zonder verder honorarium in rekening te brengen, tenzij:
  • 5.3.1  opdrachtgever verzuimt binnen 10 werkdagen na opzegging door kandidaat, Aexecutives hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen;
  • 5.3.2  de opzegging het gevolg is van wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst door opdrachtgever;
  • 5.3.3  de beëindiging van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname;
  • 5.3.4  opdrachtgever niet alle door Aexecutives gefactureerde bedragen heeft voldaan;
  • 5.3.5  de voorwaarden zoals in deze Algemene Voorwaarden beschreven niet door opdrachtgever zijn nagekomen.

Artikel 6: Betaling

 • 6.1  Facturen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij niet tijdige algehele betaling van enig factuurbedrag is opdrachtgever renteverschuldigd ter hoogte van 1% per maand over het openstaande bedrag, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met behoud van alle rechten.
 • 6.2  Indien Aexecutives zich genoodzaakt ziet de incasso van haar vordering op de wederpartij uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buiten gerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de opdrachtgever. Ingeval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokostentenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 250 ,= bedragen.
 • 6.3  Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Aexecutives bekend te wordengemaakt.
 • 6.4  Aexecutives is gerechtigd om prijsverhogingen op grond van overheidsmaatregelen aan opdrachtgever door te berekenen, zulks met ingang van het tijdstipvan die verhoging.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 • 7.1 Aexecutives aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die opdrachtgever lijdt als gevolg van of in samenhang met de door Aexecutives ten behoeve van opdrachtgever verrichte activiteiten.

Artikel 8: Geheimhouding

 • 8.1 Aexecutives verplicht zich tot geheimhouding omtrent alle informatie die afkomstig is van opdrachtgever. Met uitzondering van die informatie die verstrekt moet worden aan de kandidaten in het kader van de opdrachtuitvoering of informatie die publiekelijk bekend is. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens dienen alle door Aexecutives aan opdrachtgever verstrekte curricula vitae en aanvullende informatie betreffende kandidaten na afloop van de opdracht te worden teruggegeven aan Aexecutives of te worden vernietigd.

Artikel 9: Slotartikel

 • 9.1  Indien de inhoud van deze artikelen verschilt van de inhoud van de overeenkomst, waarvan deze artikelen deel uitmaken, dan zullen de artikelen c.q.voorwaarden van de overeenkomst voorrang hebben.
 • 9.2  Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Aexecutives is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen welke voortvloeien uit de onderhavigeopdracht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.